VäxtHuset.

 

Konceptbeskrivning ”VäxtHuset”

 

Stockholms Innovatörskrets och NyföretagarCentrum Region Stockholm, nedan benämnda STIK resp NFC, har sedan april 2015 ett samarbete ursprungligen döpt till ’VäxtHuset’, i denna presentation numer benämnt ’VäxtHuset’.

 

VäxtHuset omfattar tre huvudsakliga verksamheter:

 

A.    Stationär inkubator för blivande företag med innovativa idéer
I de egna lokalerna i Nacka Strand upplåter VH upp till 20 möblerade och kontorsutrustade arbetsplatser för blivande entreprenörer som här aktivt kan påbörja sin företagsamhet.
STIKs och NFCs rådgivare är aktivt delaktiga och levererar  regelbunden utbildning, administrativt stöd, juridisk hjälp och nätverkskontakter, såväl inom näringslivet som mot organisationer och myndigheter. Den tänkta perioden är 6 månader, förlängningsbar till 12 månader. Inkubatorns detaljsiffror och kostnadsfördelning specificeras vid upphandlingen

B.   Regionala utbildningsprogram vid lokala fasta noder i Stockholms Län
VäxtHuset har avtalsmässigt tillgång till c:a 15 fasta lokala kontor fördelade över Stor-stockholmsregionen. På dessa platser organiserar vi regelbunden utbildning för de blivande entreprenörer som, till skillnad mot i alternativ 1, inte ännu har behov av egna lokaler för sin verksamhet.
I vår planering har vi utgått från två halvdagar per vecka med utbildare från vardera STIK och NFC. Programmet är upplagt som grupputbildning, även om det finns visst utrymme för individuell rådgivning.

C.   Uppsökande utbildnings- och rådgivningsverksamhet
VäxtHuset rådgivare/utbildare kan självfallet leverera samma program även på andra begärda adresser. Exempel är om Arbetsförmedlingen t ex  önskar förlägga StartaEget-utbildning/ entreprenörsfrämjande verksamhet i  egna lokaler.  

 

 

Kompetens och kvalitet:

NFC har drygt 20 av riksorganisationen NFC Sverige certifierade rådgivare verksamma i Stockholms regionen. STIK har själva och genom samarbeten med andra innovatörsföreningar i regionen c:a 15 utbildade rådgivare. Kapacitet:

Den stationära inkubatorn (A) som innefattar utrustade arbetsplatser är begränsad till 20 företag (där i och för sig, varje företag kan omfatta fler än en person).
Utbildnings/rådgivningsprogrammen (B och C), oavsett om de äger rum på VäxtHusets fasta noder, eller på annan plats, kan processa upp till 10 samtidiga grupper med upp till uppskattningsvis 30 deltagare. Kapaciteten - utöver alternativ A - kan därmed uppskattas till c:a 300 personer.

 

***

Genom samarbeten under diskussion med Nacka Kommun, kan VäxtHuset även knyta SFI till lokala verksamheten.   

 

 

 

Specifikation

 

Verksamheten i VäxtHuset omfattar kvalificerad rådgivning, mentorskap, löpande utbildning och aktiv konsulthjälp där sådan efterfrågas, genom såväl STIKs 30-tal kontrakterade serviceleverantörer, som Nyföretagarcentrums omfattande regionala och nationella nätverk.

 

Från NyföretagarCentrums sida arbetas en individuell affärsplan fram tillsammans med den blivande företagaren. Affärsplanen definierar affärsidén, hur verksamheten är tänkt att fungera, företagets planer, verksamhetens mål och hur dessa skall uppnås. Affärsplanen fyller en viktig funktion inför ev uppvaktning av extern finansiär, banker m fl men utgör inte minst ett underlag för att företagaren själv tidigt ska identifiera såväl verksamheten styrkor som svagheter.

 

Från STIKs sida utbildas blivande företagare även i de immaterialrättsliga skydd som finns att tillgå för att i möjligaste mån säkra företagets och/eller dess produkters särart; patentskydd, formgivnings- eller designskydd samt varumärkesskydd. Det finns många kombinationer att ta hänsyn till inte minst mellan nationella kontra internationella skydd, med mycket varierande kostnader. Här är det viktigt att den rådgivne får en god förståelse för såväl de olika skyddens beskaffenhet som deras kostnader.

 

I VäxtHusets verksamhet A upplåts möblerade och bredbandsutrustade arbetsutrymmen till som mest 20 samtidiga grodd-företag under 6 månader, förlängbart till 12 månader. Även receptionstjänster kan erbjudas där så önskas, liksom löpande företagsadministration; bokföring, skattedeklaration, kontering mm.

 

 

Resultatmål:

 

VäxtHusets deltagare ges bl a:

·   en god översikt över möjliga och för den berörda lämpliga företagsformer

·   en utarbetad individuell affärsplan för sin verksamhet

·   fördjupade färdigheter i administration och näringslagstiftning

·   goda kunskaper i marknadsföring/marknadskommunikation

·   goda kunskaper i immaterialrätt

·   god orientering i olika immaterialrättskydd; patent, varumärkes- och design-skydd

·   ett omfattande kontaktregister vad gäller myndigheter, organisationer, stödinstitutioner mm

·   en utvecklad förmåga till problemlösning, både innovativt och entreprenöriellt 

                                     

 

               

 

 

Organisationerna i VäxtHuset:

 

 STIK – Stockholms Innovatörskrets, en ideell förening för uppfinnare och kreativa företagare, bildades 2005 mot bak­grund av ett identifierat behov av en organisation med kraft och intresse att ta vara på den kreativa kraft som fanns och finns i Stockholmsregionen, bland enskilda uppfinnarna och regionens innovationsbaserade mikroföretagen (groddföretag).

 

Föreningen omfattar i dag, 2016, närmare 400 medlemmar och har ett kontaktregister med yt­terligare c:a 1000 intressenter. Detta gör STIK till den största lokala föreningen inom den nationella moderorganisationen Svenska Uppfinnareföreningen (SUF). Medlemstillströmningen är f.n. 2 ansökningar per vecka.

 

STIK har sedan starten haft som central verksamhet att bedriva rådgivning, med flera egna rådgivare med bred kompetenta och därutöver ett 20 tal konsulterade specialistrådgivare. Detta inom de flesta kompetensområden som berör innovationsprocessen. Månatligen håller STIK för medlemmarna kostnadsfria kunskapsseminarier i en rad ämnen och områden ”från idé till marknad”.

 

Flera innovationsbefrämjande aktiviteter har utvecklats under åren. Genom STIKs med­lemsägda serviceaktiebolag - Inventorum Service AB - erbjuds, utöver den kostnadsfria rådgivningen, professionellt konsultstöd i frågor som berör uppfinna­ren/entreprenören i dennes utvecklingsarbete. Inventorum erbjuder i dag möjlighet för ett 15-tal innovationsbaserade företag att till förmånlig kostnad hyra kontorslokaler med kompletterande service i anslutning till STIKs kansli.


 

 

 


Nyföretagarcentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse som främjar nyföretagande och entreprenörskap över hela Sverige samt utgör moderorganisation för landets alla NyföretagarCentrum som erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta eget företag.

 

Under 2013 gav NFC rådgivning till fler än 23 000 personer. Fler än 9 000 av dessa har startat företag.

 

NFC täcker närmare 200 kommuner där man erbjuder rådgivning. Målsättningen är att bidra till fler livskraftiga företag, d.v.s. att de företag som startas är väl förberedda, får högre överlevnadsgrad, högre produktivitet samt högre lönsamhet.

 

Av de som startat eget företag med hjälp av NFC har färre än 1 procent gått i konkurs efter tre år. Efter tre år är 81 procent av företagen aktiva. Kopplas NyföretagarCentrums mentorprogram till rådgivningen är 89 % livskraftiga efter år tre och 0 %  registrerade i konkurs.

 

Bakgrund till samarbetet

 

Sverige har låg andel nyföretagare enligt Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Entreprenörskapet växer svagare här än i andra länder – Sverige placerar sig på en 17:e plats av 23 utvecklade innovationsdrivna länder.

 

Genom de senaste årens debatter och skrivelser om innovation, har många tankar, teorier och strategier föreslagits. Många motsatta åsikter till trots, är dock de flesta helt överens om att innovation är förutsättningen för Sveriges industriella och ekonomiska tillväxt.

 

Man är också överens om att den stora volymen av framtida arbetsplatser och sysselsättning huvudsakligen finns hos Sveriges mikro-, små- och medelstora företag. Både nuvarande och tidigare regering har därför sett såväl tillväxten hos befintliga företag som tillkomsten av nya företag som en prioriterad fråga.

 

I arbetet med innovationsstrategier har man uppmärksammat den s.k. innovationsparadoxen. I korthet beskriver denna, att trots att Sverige ligger på plats tre i i världen vad gäller storlek på investeringar i FoU - 3,5% av BNP - är utfallet i omsatta produkter och tjänster ändå lågt. Flera förklaringar har getts till detta; avsaknad av statligt och privat riskkapital i den s.k. såddfasen, avsaknaden av kontaktytor mellan fristående innovatörer och näringsliv, svaga FoU-resurser hos småföretagen mm.

 

En väsentlig förklaring är emellertid den som ges i rapporten ”Innovation utan entreprenörskap?” av Johan P Larsson  (2015, Näringspolitiskt forum. Rapport nr10). I denna rapport uppmärksammas entreprenörens centrala roll för att realisera innovationer - och därmed tillväxt. Entreprenören/företagaren är den som ytterst omsätter disruptiva eller inkrementella produkter och tjänster på marknaden, i många fall helt utan externt riskkapital.

 

Sverige hade 2014, 278 069 företag med anställda. 993 av dessa (0,35%) var storföretag med fler än 250 anställda. 98% var små företag med färre än 50 anställda. Hela 86% av de 278 069 var s.k. mikroföretag, med färre än 10 anställda. Det är främst dessa mikroföretag som utgör Sveriges framtida stomme av tillväxtföretag, våra framtida SKF, ABB, AGA, Ericsson etc, företag som allihop har startat just som mikroföretag, men innefattande en innovation som central affärsidé.

 

Den uppenbara slutsatsen är, att om innovatören ges entreprenöriellt stöd, antingen genom partnerskap eller genom aktiv utbildning, kommer andelen svenska innovativa – och livskraftiga -företag att öka drastiskt, och därmed också Sveriges industriella tillväxt.

 

***

Kontaktpersoner:

Örjan Strandberg (STIK), ordförande, STIK. Utbildare på SAE institute i Solna i till stor del immaterial- och upphovsrätt. Örjan är engagerad i såväl svenska som utländska styrelser relaterade till upphovsrättssällskap.

Lennart Nilsson (STIK), tidigare VD på SUF, Director i IFIA – the International Federation of Inventors Association. Grundare av STIK, initiativtagare till uppfinnareutbildningen Idéum i Lidköping mm.

 

Lars-Åke Davidsson (NFC), styrelseordförande för NyföretagarCentrum Region Sthlm samt NyföretagarCentrum Västerort, ägare/VD för LD Företagsstöd, vice förbundsordförande för Liberala Företagare Sverige mm

 

Kjell Eriksson (NFC), styrelseordförande för Nyföretagarcentrum Nacka/Värmdö/Tyresö, Executive partner/Ordförande för Energeotek International AB, VD/grundare av Wifta Consult, Moderna Filmer AB, Streaming Solutions Scandinavia AB, INS - International News Service AB mm mm